PREZENTÁCIA 

/ individuálne prehliadky významných autorov a autoriek strednej generácie, ktorá vo svojej tvorbe prináša zrelé postoje a má potenciál reprezentovať silné názorové platformy

 

KONFRONTÁCIA

/ program zameraný na mladšiu generáciu už etablovaných autorov a autoriek chce prezentovať progresívne prístupy a kritické uvažovanie spojené s výraznou reflexiou kultúrneho a spoločenského prostredia

 

REZIDENCIA

/ má za cieľ pozývať na pobyt umelkyne a umelcov, ktorí budu schopní do svojich výstupov integrovať podnety z regiónu     

/ v procese prípravy /

 

VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ                           

/ v procese prípravy

 

PLATFORMY

/ prezentácia videoumenia a experimentovanie s digitálnym obrazom:

______formát VIDEOKOCKA

/ projekt Videokocka prezentoval už viac ako 40 diel videoumenia autorov a autoriek hlavne z krajín V4. V priestoroch žilinskej Ciachovne naštartuje svoju novú etapu

______formát CONTEMPORARY

/ bude prezentovať kolektívne výstavy reagujúce na súčasný vývoj spoločenských procesov a nálad, reflektujúc lokálne oblasti a minority, ale aj témy globálneho charakteru

 

ARZENÁL 

/ archivácia vlastných aktivít a vydávanie katalógov, publikácií a digitálnych nosičov